Όροι Διαγωνισμού My Planet 

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ROLCO BIANIΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Αγίας Άννης 111, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αττική, εφεξής καλούμενη «ROLCO» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία», διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό, στα Καταστήματα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο http://www.myplanet.com.gr/contest (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου οι χρήστες να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που είναι αναρτημένη στην σελίδα https://myplanetcontest.com.gr/, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού έως και την λήξη του. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 15/02/2024 00:01 έως και τις 29/02/2024 11:59. Στις 01/03/2024 θα ανακηρυχτούν οι νικητές μέσω κλήρωσης, με τον τρόπο που αναγράφεται παρακάτω στον όρο 5.

4] Δώρα: Tα δώρα της ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι:

  1 Διάδρομος Γυμναστικής TOORX MOTION

  2 AIRFRYER XXL ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ PHILIPS HD9285/96

– 20 Δωροεπιταγές αξίας 30€ έκαστη για αγορές από τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ franchise»

Ο καθένας νικητής θα κερδίσει 1 από τα 23 παραπάνω Δώρα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των Δώρων ή να αποσύρει κάποιο από αυτά.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία  δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ήθελε ανακύψει αναφορικά με το Δώρο.

5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 15/02/2024 00:01 έως και τις 29/02/2024 11:59. Στις 01/03/2023 θα ανακηρυχτούν οι 23 νικητές και 23 επιλαχόντες για την περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν επιβεβαιώσουν, εντός πέντε (5) ημερών από την σχετική ανακοίνωση και μετά από 3  προσπάθειες, την διαθεσιμότητα τους για τo Δώρο. Οι τυχεροί νικητές έχουν περιθώριο μέχρι τις 15/03/2024 να απαντήσουν θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες στις 18/03/2024.

Η κλήρωση θα γίνει μέσω πιστοποιημένου αδιάβλητου λογισμικού στα κεντρικά γραφεία της ROLCO ΒΙΑΝΙΛ στο Ρέντη Αττικής (Αγίας Άννης 111) στις 01/03/2024 και το αποτέλεσμα θα αναρτηθεί  στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου εντός των ως άνω χρονικών ορίων, η άκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (γ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. H Διοργανώτρια Εταιρεία είναι υπεύθυνη ενός 40 ημερών να αποστείλει τα δώρα στους νικητές.

6] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού  κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με σχετική ενημέρωση στον δικτυακό τόπο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το σχετικό σχόλιο ή φωτογραφία με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

7] Οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή/και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή/και στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στον Διαγωνισμό.

8] Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

9] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

10] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ρητή εκ μέρους του συμμετέχοντα συγκατάθεση («Υποκείμενο της Επεξεργασίας») κατά την έννοια του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τον Διαγωνισμό και τα προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν εξ αυτού και θα εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ ή Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Ν.4624/2019). Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα υπό το σήμα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise». Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό έχει το δικαίωμα ανακλήσεως της συγκαταθέσεώς του καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των στοιχείων του. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας με τον Yπεύθυνο Προστασίας δεδομένων: Γιώργο Στυλιανίδη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@rolco.gr. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Διοργανώτριας Εταιρείας μπορείτε να βρείτε στο www.myplanet.com.gr/privacy-policy/

11] Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια εταιρεία «ROLCO BIANIΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».      

     

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και οι εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον παρόντα διαγωνισμό φέρουν.

12] Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

13] Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό -εφόσον επιθυμούν- παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πάντως συγκατάθεση υπόκειται σε ανάκληση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, δικαιουμένου πάντως κάθε νικητή/νικήτριας να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων που τον/την αφορούν.

14] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

15] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα https://myplanetcontest.com.gr/terms.